رویداد ها
جلسه تأسیس انجمن
1400/5/9 شنبه

جلسه تأسیس انجمن

جلسه تأسیس سمن انجمن دانش آموختگان سمپاد و دانش پژوهان جوان، روز شنبه 1400/05/09 ، ساعت 17 تا 19 با حضور اعضای موسس در مکان خیریه کافل، دفتر زنده یاد دکتر اژه ای، پدر معنوی سمپاد برگزار میشود.

جلسه تأسیس سمن انجمن دانش آموختگان سمپاد و دانش پژوهان جوان، روز شنبه 1400/05/09 ، ساعت 17 تا 19 با حضور اعضای موسس در مکان خیریه کافل، دفتر زنده یاد دکتر اژه ای، پدر معنوی سمپاد برگزار میشود.
در این جلسه اساسنامه سمن برای تصویب اعضای موسس مطرح و هیآت مدیره سمن انتخاب خواهند شد.