دسترسی سریع

20آذر
ثبت رسمی تاسیس انجمن

ثبت رسمی تاسیس انجمن

دانش آموختگان استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

تاسیس انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در تاریخ 1400/9/1 با شماره 52619 و شناسه ملی 14010533470 با استناد به مجوز وزارت کشور به ثبت رسید.

 
امتیاز دهی